Föreläsningar och uppdrag i er organisation

Jag når fram till er genom föreläsningar, process handledning och samtals coachning, genom genuina verktyg för att skapa en process och ett förhållningssätt inifrån och ut.

Mina föreläsningar och seminarium innehåller praktiska övningar med delaktighet och verktyg att använda direkt. Genom att erfara och uppleva skapas det bestående förändringar att ta med in i vardagen direkt.

Jag arbetar utifrån Salutogen och Suggestopedisk syn på hälsa och utveckling.

Vid mina föreläsningar och seminarium erbjuder jag teoretiska kunskaper och nya vinklar på hur ni kan arbeta fram nya förhållningssätt som skapar friska och utvecklande arbetslag och medarbetare.

Metoden Lyssnarskap utveckla er både på individuell nivå och som team i GMO = generella motståndsresurser och SOC  = begreppet Sense of Coherence = känsla av meningsfullhet – KASAM.

Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC.

Utbildningsfilmen Lyssnarskap det kreativa lyssnandet (21min lång) ger er en igenkänningsfaktorer, ni inspireras och får kunskaper att använda direkt. I filmen ser vi Annika Dopping – känd som Moderator, Talare och Programledare i TV 4, Annika berättar och vägleder oss genom hela filmen. Filmen innehåller också kända skådespelare som visare upp scener för att skapa en känsla och visa på budskapet. Det bjuds på en övning mitt i filmen för att ni själva ska få en känsla av vad det hela handlar om.

Jag kan ta med den i mitt program med er, filmen kan också visas fristående efter föreläsning som en påminnelse men också som en inspiration inför att till exempel påbörja ett förändringsarbete, kanske kring stresshantering, effektivare möten, öka lönsamhet, teambuildning och ledarskapskap.

Filmen kostar 500 kr att köpa för fristående arbete, den fås med på köpet vid en föreläsning eller annat samarbete.

Föreläsningar i kreativa processer. Genom Vedic Arts metod har jag fått kunskap och erfarenhet om den kreativa process som finns i allt som är skapat och allt som vi skapar, samtidigt kan vi bli medvetna om den skapande processen i själva livet – det heter ju konsten att leva!

Att bli medveten om den skapande processen gör att vi kan bli medvetna om skapandet i: ett projekt, i en produktutveckling, i relationer och gemenskap, i leken, i inlärningen,  i personlig utveckling, omorganisation och förändringsprocesser osv…

Vi kan utveckla våra personliga skapar egenskaper från att kanske enbart vara entrepenörer, eller förvaltare eller den som bryter ner och tar bort, till att vi kan ha alla dessa förmågor var och en av oss,   bli medvetna om hur de ser ut och hur de fungerar.

Hur utvecklar du din kreativa sida? Hur kan du hitta din inre drive? kan jag träna tilliten till min förmåga och därmed släppa prestation och ångest och finna mitt eget inre flöde!?

Förmågan att skapa finns i oss alla!

Jag anser att:

 • Värdegrunder ska vara genuina och grundade, de ska levas i organisationen och inte bara vara något att ha på pappret.
 • När ni engagera er i vad som skapar hälsosammare arbetsplats då blir ni mer lönsamma!
 • Kunskap om stress och de riskfaktorer som finns och kunskapen om hur ni kan upptäcka de första tecken på stress skapar friskskrivning och hälsa, det skapar ett klimat där medarbetaren känner sig sedd och stöttad i sin utveckling.
 • När ni sätter av tid för stresshantering, t.e.x Mindfullness både individuellt och i gruppen förebygger och hanterar ni själva problem som annars kostar en förmögenhet.
 • Möten ska vara utformade så att medarbetare, kunder, klienter, elever etc känner sitt syfte och meningsfullhet. De ska känna sig delaktiga och uppskattade, synliga och med-skapande. Kreativitet och drivkraft ska kunna födas fram i ett möte. Balansen ska finnas mellan att lyssna och att tala hos var och en, mötena ska skapa trygghet, vi känsla, möjligheter, tillit, förmåga, samhörighet och respekt.
 • Varje genuint bra ledarskap börjar med ett utvecklat självledarskap.
 • Varje organisation bör fokusera på att medarbetare har stort avslappnat utrymme att reflektera både individuellt och i grupp.
 • Varje organisation bör fokusera på att ge stort utrymme för personlig utveckling och kompetensutveckling och ta tillvara på det humankapital man har.

Ni kan skapa en tryggare övergång vid omorganisation genom att medvetet arbeta med personlig utveckling och skapa ett klimat i arbetslaget som är positiv till utveckling och förändring. Samtidigt som ni är medvetna om vad ni redan har och hur ni bygger på det. 

Hur får vi med oss alla på tåget?!

 • bli medvetna om förändringsprocessers magiska möjligheter
 • lyssna och bli lyssnad på
 • bli bättre på att tala inför grupp och ta plats
 • tillit och respekt
 • tro på varandras förmåga
 • synliggöra gömd kompetens
 • öka er kreativitet och problemlösning
 • den genuina uppskattningens magiska kraft
 • mobbnings åtgärder inifrån och ut
 • konflikthantering
 • öka er friskskrivning

Jag kan hjälpa er med att:

 • öka er kompetens genom att göra dold kompetens synlig
 • öka er lönsamhet
 • ta vara på ert humankapital
 • minskad sjukfrånvaro

Lyssnarskaps mötesform för effektivare möten, större delaktighet, gemenskap och ansvarstagande. Vid mötesformen blir gömd kompetens synlig, skapas en trivsammare arbetsmiljö, ni lär känna varandra bättre, får en form att processa omorganisation och förändringsarbete på ett personligt plan, för att få med sig fler på tåget i en positiv riktning.

Ni får ett gemensamt språk och verktyg att förebygga och ta itu med mobbning och konflikter. Ett förhållningssätt skapas och därmed ett nytt gemensamt klimat inom gruppen.

Ni blir inte bara bättre i era interna relationer utan också i mötet med era kunder, uppdragsgivare, klienter, patienter, elever, föräldrar osv.

Jag arbetar med alla typer av organisationer, med det rent männskliga!

Ni är expert på er produkt och jag på min!

Jag kan skräddarsy utifrån era behov, här nedan ser ni några exempel på hur jag kan arbeta ihop med er.

Förslag: 

 • 1-2 tim föreläsning
 • 3-4 tim seminarium/halvdag      
 • 6-8 tim heldag

För längre samarbete:

 • Block: ex 2-6 halvdagar alt. 2-4 heldagar.  

Terminslånga processer där vi träffas varannan vecka ca 2- 4 tim och ni arbetar självständigt mellan tillfällena:

 • Handleda arbetsgrupper/tvärgrupper som kan processa och bearbeta frågor/teman arbeta in nytt förhållningssätt, stresshantering, mötesform, etc.
 • Timbank, vid längre processer och samtals terapi/coachning för exempelvis nyckelpersoner, samtalslokal finns i Stockholm på Kungsholmen och Södermalm.

Jag kan ta tillfällig anställning per termin/tim vid behov. Lön förhandlas fram enkligt kollektivavtal.